ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η διαχείριση των επενδυτικών έργων απαιτεί  την απασχόληση σημαντικών ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης δεσμεύοντας χρόνο και ενέργεια από τις τρέχουσες λειτουργίες της.
Επιπροσθέτως, η υλοποίηση επενδύσεων, χρειάζεται γνώση και σχετική εμπειρία στην διοίκηση έργων.

Οι υπηρεσίες μας στην διαχείριση επενδυτικών έργων καλύπτουν τα παρακάτω:

 

  • Οργάνωση, προγραμματισμό και έλεγχο του τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης
  • Υποστήριξη στη χρηματοδότηση έργου (δανεισμός, leasing, επιχορήγηση)
  • Μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης
  • Διαχείριση συμβάσεων έργου
  • Κοστολόγηση – κατάρτιση προϋπολογισμού
  • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων
  • Χρονικό προγραμματισμό έργου
  • Οικονομικό προγραμματισμό έργου
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
  • Απολογιστικό έλεγχο