ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναλαμβάνουμε ως εξωτερικοί συνεργάτες την Οικονομική Διεύθυνση επιχειρήσεων ούτως ώστε αυτές να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη που απορρέουν από την καλή οργάνωση και διοίκηση του συνόλου των οικονομικών υπηρεσιών τους με το χαμηλότερο όμως δυνατό κόστος. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τα παρακάτω:

 

  • Συντονισμό και έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και του λογιστηρίου της επιχείρησης
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού (budgeting)
  • Ταμειακό προγραμματισμό (cash flow)
  • Μηνιαίο και ετήσιο reporting
  • Σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων