ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας
 • Reports μισθοδοσίας και ανάλυση κόστους μισθοδοσίας για σωστή ενημέρωση της Διοίκησης
 • Εκτύπωση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και ατομικών αποδείξεων αποδοχών
 • Δημιουργία λογιστικών άρθρων για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
 • Δημιουργία των αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων στην επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Συμμόρφωση και εναρμόνιση με την εργατική νομοθεσία
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
 • Σύνταξη όλων των καταστάσεων εισφορών των λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλιση
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση
 • Ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία