ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Όλο το κύκλωμα της λογιστικής παρακολούθησης και της ενημέρωσης του ΓΕΜΗ, Διεύθυνσης Εμπορίου γίνεται μέσα στις εγκαταστάσεις της PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και αποκλειστικά και μόνο με δικά της στελέχη από την καταχώρηση των παραστατικών, την σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων μέχρι και την σύνταξη και υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.