ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μπορούμε να αναλάβουμε για λογαριασμό σας την επιλογή στελεχών καθώς αυτό σας απαλλάσσει από διάφορα θέματα όπως:

  • Εμφάνιση της αγγελίας για κάλυψη θέσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αφού είτε θα δημιουργήσει ανησυχία και απογοητεύσεις σε ήδη απασχολούμενους στην εταιρεία είτε σε πιέσεις προς την Διοίκηση για πρόσληψη γνωστών και φίλων
  • Διαχείριση μεγάλου όγκου εισερχομένων βιογραφικών
  • Έλλειψη χρόνου και κατάλληλων στελεχών για την αξιολόγηση των καλύτερων βιογραφικών προς συνέντευξη
  • Αδυναμία των υποψηφίων – ενδιαφερόμενων στελεχών να αναδείξουν την καταλληλότητα τους για κάλυψη της θέσης μέσα σε ένα μη επαρκές βιογραφικό

 

  • Απουσία επακριβώς καθοριζόμενων περιγραφών θέσεων εργασίας ώστε να είναι σαφές ποια στελέχη πληρούν τις προυποθέσεις κάλυψης τους
  • Μη ύπαρξη εκπαιδευμένων στελεχών που να μπορούν να διαχειριστούν εξειδικευμένες συνεντεύξεις, με κίνδυνο την υποκειμενική επιλογή εργαζόμενου
  • Ακατάλληλη Επιλογή στελέχους το οποίο δεν συμβαδίζει με το όραμα και τους στόχους της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του σε σύντομο χρονικό διάστημα και την εκ νέου εμπλοκή της εταιρείας στην χρονοβόρο διαδικασία
  • Υψηλό κόστος μιας εταιρείας, σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση, σε εργατοώρες στην περίπτωση που αποφασίζει μόνη της να διεξάγει την όλη διαδικασία επιλογής προσωπικού