ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ίσως ο σημαντικότερος πόρος για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Η δέσμευση των εργαζομένων είναι εκείνη που όταν εξασφαλιστεί και τεθεί συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών από την Διοίκηση  η επίτευξη των εταιρικών στόχων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η Εφαρμογή ενός Συστήματος Αξιολόγησης  της Απόδοσης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ως άνω επίτευξη  αποτελώντας έναν καθοριστικό οδηγό για κάθε εργαζόμενο.
Ένα τέτοιο Σύστημα καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες ο κάθε εργαζόμενος ενημερώνεται και ενθαρρύνεται  για να φθάσει στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης μέσω μιας ενδεδειγμένης, διαρκούς υποστήριξης της εταιρείας. 

Επίσης μέσω αυτών των διαδικασιών εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κάθε εργαζομένου η οποία με τη σειρά συμβάλλει στην εργασιακή ικανοποίηση, την παρακίνηση και την αφοσίωση των εργαζομένων προς την εταιρεία και τους στόχους της.

Η αξιολόγηση απόδοσης δεν έχει σκοπό να κρίνει ανθρώπους αλλά να εξετάσει με καθαρά αντικειμενικά κριτήρια σε ποιο βαθμό ο κάτοχος μιας θέσης εργασίας μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 • Επιλογή Ενδεδειγμένου Συστήματος
 • Επιλογή κριτιρίων στοχοθέτησης (ποιοτικής & ποσοτικής) (ατομικής & ομαδικής)
 • Δημιουργία υλικού αξιολόγησης (έντυπο & ηλεκτρονικό)
 • Εκπαίδευση αξιολογητών και αξιολογουμένων
 • Προτάσεις Ανάπτυξης & Επιβράβευσης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • Συντήρηση (υποστήριξη & αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος)
 • Υποστήριξη αξιολογητών και αξιολογουμένων στη διαχείριση του συστήματος
 • Παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής όλων των διαδικασιών του συστήματος
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση του συστήματος

Οφέλη για την επιχείρηση σας

 • Συνεχής βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Αυτόματη ανάπτυξη της αυτοπαρακίνησης
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αποφάσεων λειτουργίας και ανάπτυξης
 • Αξιοποίηση εργαλείων ακριβούς και αντικειμενικής μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων
 • Εγκαθίδρυση αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης για ορθή  λήψη αποφάσεων σε θέματα σχετικών  με την Διοίηση Ανθρώπινων Πόρων (επιλογή προσωπικού, προαγωγές – μετακινήσεις,  αυξήσεις μισθών κλπ)
 • Εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων
 • Επικοινωνία των εταιρικών στοχεύσεων  και σύνδεση αμοιβών με απόδοση
 • Εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας