ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καμία νέα επιχειρηματική ιδέα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και καμίας μορφής επέκταση της δυναμικότητας και των δραστηριοτήτων υφιστάμενης επιχείρησης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων επενδυτικών και δανειακών.

Αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας την διερεύνηση εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων που μπορεί να είναι από πηγές κρατικών πόρων, δυνητικών επενδυτών και δανειακών κεφαλαίων.

Για την άντληση τους και μέσω των υπολοίπων υπηρεσιών μας συμβάλουμε καίρια ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια π.χ μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης business plan σε τράπεζες, την εκπόνηση μελετών για λήψη επιδοτήσεων – κρατικών ενισχύσεων και τέλος μέσω επιχειρηματικών deals.